• Door de nieuwe lock-down zijn wij helaas verplicht gesloten van 19-12-2021 tot 14-1-2022.
 • Wij zijn per telefoon en mail te bereiken op 06-11884623 of helga@school4dogs.nl.
Home » Contact » Algemene voorwaarden hondenschool

Algemene voorwaarden hondenschool

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze cursisten omgaan, schept voor jou duidelijkheid in wat er van jou verwacht wordt en in wat je van ons kunt verwachten. Wij gaan ervan uit dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent als je gebruik maakt van een van onze cursussen of diensten.

 

  A.  Algemeen 

 1. Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Alle tussen School4dogs en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 3. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen School4dogs en cursist overeengekomen aantal lessen.
 4. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Een titer bepaling is ook toegestaan.
 5. Een niet volledig geënte hond wordt niet toegelaten tot de training.
 6. Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 16 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeen komst mede te ondertekenen.
 7. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

  

  B. Cursus 

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. Cursisten dienen het cursusgeld  14 dagen vóór aanvang van de cursus per bank te voldoen. Bij gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
  Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief en is het cursusgeld niet-restitueerbaar. Dat betekent dat de cursist het betaalde cursusgeld niet terugkrijgt als hij/zij de betreffende cursus wil annuleren voor aanvang van de cursus.
 3. Indien door ziekte of overmacht van de cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd.
 4. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Inhalen van lessen is dus niet mogelijk.
 7. Indien door ziekte of overmacht v.d. trainer(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden v.d. trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

 C. Reglement van orde 

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Bij geen afmelding wordt dit als 2 gemiste lessen geteld.
 3. Heb je meer dan 2 lessen gemist krijg je geen certificaat en kun je niet door naar de vervolg cursus.
 4. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s) aangelijnd te zijn.
 5. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 6. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 7. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 8. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico v.d. cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.

 

 D. Aansprakelijkheid 

 1. Men moet zich realiseren dat men onder àlle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door jouw hond.
 2. Bij voorkeur alle gezinsleden mee naar cursus, men dient zich echter te allen tijde verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden.
 3. HOUD HONDEN AANGELIJND EN HOUD VOLDOENDE AFSTAND (minimaal 2 meter) van andere honden.School4dogs houdt zich NIET aansprakelijk indien je ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van jouw eigen en andere honden.
 4. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan School4dogs. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van School4dogs.
 5. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van School4dogs voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 6. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

 

 E. Advies 

 1. School4dogs wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat je dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 2. Als er rondom of  op het eigen terrein van hondenschool School4dogs een hond zijn behoefte doet, dien je dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 3. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en pas jouw kleding & schoeisel daarop aan. De lessen gaan ten alle tijden door, behalve bij extreme warmte en of onweer. Je wordt tijdig per telefoon, mail, facebook en/of website op de hoogte gesteld.
 4. De theorie wordt gevolgd zonder hond en wordt zeer aanbevolen om te volgen.     

 

Heb je je ingeschreven bij hondenschool  School4dogs dan gaan wij ervan uit dat je op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden, privacy-beleid en schoolregels